Adatkezelési tájékoztató

A LILI DEKOR

FAZEKAS LÍVIA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2020. október 01.

BEVEZETÉS

 

A Lili Dekor – Fazekas Lívia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja látogatói, partnerei, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos Európai Uniós, és hazai jogszabályoknak, valamint a releváns adatvédelmi (hatósági) gyakorlatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével a kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) teszi közzé.

A Tájékoztató 2020. október 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő által végzett tevékenységeiben érintettek személyes adatai kezelésének vonatkozásában.

A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető a Adatkezelő székhelyén.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket.

 

Csongrád, 2020. október 01.

 

Fazekas Lívia egyéni vállalkozó

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ

 

Adatkezelő megnevezése:       Lili Dekor – Fazekas Lívia egyéni vállalkozó

Székhelye:                               6640 Csongrád, Kereszt utca 9.

Adószáma:                              61982154-1-26

Nyilvántartási száma:              66120791

E-mail címe:                           Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan a hozzá beérkező ajánlatok, felkérések (első kapcsolatfelvétel) kapcsán személyes adatot kezel. Ajánlatkérés az Adatkezelő  http://lilidekor.hu/ és a http://www.menyasszonyaletran.hu/ weboldalán, az általa üzemeletetett közösségi média felületeken, székhelyén, vagy telefon-, e-mail elérhetőségein keresztül lehetséges. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az ajánlat eredményes feldolgozásához, értékeléséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a hozzá beérkező ajánlatkérések kapcsán – a tudomásra jutás csatornájától függetlenül - tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, valamint egyéb, az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott személyes adat.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő előzetes egyeztetés, felkérés, ajánlatkérés, ajánlat küldés.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő előzetes egyeztetés, felkérés, ajánlatkérés, ajánlat küldés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő előzetes egyeztetés, felkérés, ajánlatkérés, ajánlat küldés. kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL
  (SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS, TERMÉKÉRTÉKESÍTÉS, WEBSHOP)
  ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenységéből adódóan (online) szolgáltatásnyújtása, valamint termékértékesítése, termék kölcsönzése körében megkötött szerződések kapcsán személyes adatot kezel. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a szerződés teljesítése céljából kezeli az érintett természetes személy, valamint egyéni vállalkozó
  • vezeték és keresztnevét,
  • titulusát,
  • születési vezeték és keresztnevét,
  • születési helyét, idejét,
  • anyja nevét,
  • lakcímét,
  • személyi igazolvány számát,
  • adószámát,
  • egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
  • székhely, telephely címét vagy lakcímét,
  • a szerződésben érintett ingatlan címét,
  • telefonszámát,
  • e-mail címét,
  • bankszámlaszámát,
  • valamint egyéb személyes adatot, melyet a tevékenysége során az érintett a tudomására juttat

Az Adatkezelő a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele szerződött jogi személy kapcsolattartójának

 • vezeték és keresztnevét,
 • titulusát,
 • munkahelyét,
 • beosztását, munkakörét,
 • székhely, telephely címét vagy lakcímét,
 • a szerződésben érintett ingatlan címét,
 • telefonszámát,
 • e-mail címét.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: szerződés teljesítése.

 

 • Adatkezelés jogalapja: megállapodás, szerződéskötés körében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • Az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZATTAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő valamennyi (eszköz) átadás-átvétel kapcsán személyes adatot kezel az alábbiak szerint:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, születési hely, idő, anyja neve, személyig igazolvány szám, e-mail cím, telefonszám.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő átadás-átvétel, felelősségátruházás biztosítása.

 

 • Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő átadás-átvétel kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és az érintett között a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, valamint a szerződés teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: A szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő). A jogérvényesítésre rendelkezésre álló általános elévülési határidő vagy a jogszabály által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. SZÁMLAKIÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás során adatot kezel az alábbiak szerint:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, lakcím

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás.

 

 • Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő főtevékenysége körében felmerülő számlakiállítás kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőnek a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen Áfa tv., Szám. tv. - meghatározottjogi kötelezettségének teljesítése.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: 8 év, valamint a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban – így különösen Áfa tv., Szám. tv. - meghatározott időtartam.

A jogszabályok által meghatározott hosszabb megőrzési idő lejártával a személyes adatok – beleértve a kapcsolattartási adatokat is – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • Az kiállított számlák kapcsán kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok az Adatkezelő részére számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet végző adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik félnek kerülnek továbbításra. Valamint, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. KÉP-ÉS HANGFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉVEL ÉS KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő főtevéeknysége kőrében tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvételt, illetve írásbeli összefoglalót készíthet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett előzetes tájékoztatás utáni kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szükséges személyes adatokat kezelje.

Az érintett hozzájáruló nyilatkozata birtokában az Adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, valamint népszerűsítése céljából

Weboldalán: http://lilidekor.hu/

Weboldalán: http://menyasszonyalétrán.hu/

Facebook oldalán: https://www.facebook.com/lilidekor

Instagram oldalán: https://www.instagram.com/lilidekor7/

Pinterest oldalán: https://hu.pinterest.com/lilidekor0139/_created/

Youtube csatornáján:

https://www.youtube.com/channel/UCbgL7xG8heSykx8Gzz_lZGg/featured

híreket, bejegyzéseket, továbbá kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, képfelvétel, kép-és hangfelvétel, tartózkodási hely.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében készített kép-és hangfelvétel (video) közzététele.

 

 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: Az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, valamint az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. WEBINÁRIUMMAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő által szervezett online rendezvények, oktatások (webinárium) során a résztvevők személyes adatainak kezelése törtéik. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett rendezvényre, oktatásra (webinárium) történő regisztrációjával, és azon való részvételével megadott kifejezett hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szükséges személyes adatokat kezelje.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, az online kapcsolat megszakítását és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatja az Adatkezelő

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, titulus, képfelvétel, kép-és hangfelvétel, tartózkodási hely, e-mail cím.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő főtevékenysége körében szervezett rendezvények, oktatások (webinárium) lebonyolítása.

 

 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: Az élő, online kapcsolat létesítésével történő rendezvény, oktatás (webinárium) időtartama. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. PANASZKEZELÉSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban (weboldalán, postai levélben vagy e-mail-ben) beérkező panaszokat főtevékenységének ellátásával, szolgáltatás nyújtásával összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli

 • Kezelt személyes adatok köre: panaszos vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, ügyszám, aláírás, meghatalmazott közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, titulusa, valamint születési helye és ideje, anyja neve.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: panasz kivizsgálása, orvoslása.

 

 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: panasz orvoslása, legfeljebb az igényérvényesítés ideje (5 év általános elévülési idő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. MEGKERESÉSEKKEL, ÉSZREVÉTELEKKEL, ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG MÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő fogadja az írásban weboldalán, postai levélben vagy e-mail-ben beérkező megkereséseket, javaslatokat főtevékenységének ellátásával, valamint szolgáltatásának folyamatos fejlesztésével összefüggésben. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték- és keresztneve, titulusa, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, általa közölt egyéb személyes adat, aláírás.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: szolgáltatás fejlesztés, kapcsolattartás.

 

 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: 5 év általános elévülési idő. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan, és manuálisan (papír alapon) kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. NYEREMÉNYJÁTÉKOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő szolgáltatásai népszerűsítése céljából nyereményjátékokat szervezhet.

Az érintett a nyereményjátékra az Adatkezelő weboldalain, valamint közösségi média felületén elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyereményjátékon való részévételről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett titulusa, vezeték-és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, közösségi média felületen használt felhasználóneve.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: nyereményjáték, sorsolás lebonyolítása.
 • Adatkezelés jogalapja: hírlevélküldés során az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 • Adatkezelés időtartama: a nyertes játékos adatait az Adatkezelő a nyeremények átadásától számított 5 évig kezeli. Azon játékosok adatait, akik részt vettek, de nem nyertek a nyereményjáték során az Adatkezelő a nyeremény átadását követő 30 napig őrzi meg, ezt követően törli azokat Az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján az Adatkezelő tevékenységéről, legfontosabb híreiről, szolgáltatásairól, kedvezményeiről, szolgáltatásai népszerűsítése céljából, e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére.

Az érintett a hírlevélre az Adatkezelő http://lilidekor.hu/ és a http://www.menyasszonyaletran.hu/ weboldalán elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató megismerése.

Az Adatkezelő semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat az Adatkezelő köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett titulusa, vezeték-és keresztneve, e-mail címe, közösségi média azonosítója, érdeklődési köre, adott rendezvényen (esküvőn) betöltött szerepe.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: hírlevélküldés.
 • Adatkezelés jogalapja: hírlevélküldés során az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint kapcsolattartó adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 • Adatkezelés időtartama: az érintett, vagy képviselője által az Adatkezelőhöz intézett személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat (leiratkozás) kivizsgálását – amennyiben kérése megalapozott - követően az érintett személyes adatai – haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. DIREKT MARKETING, TARGETÁLT DIREKT MARKETING TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő online termékértékesítési tevékenységéből adódóan megrendelt termékekkel, valamint szolgáltatásokkal összefüggő direkt marketing és targetált direkt marketing tevékenység során személyes adatot kezel. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje, az alábbiak szerint:

 

 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett vezeték és keresztneve, titulusa, lakcíme, székhely, telephely címe, telefonszáma, e-mail címe, közösségi média azonosítója.

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett közötti, szerződés folyamatos, vagy folyamatosan visszatérő, megújuló, vagy megismétlődő teljesítéséhez, megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó kommunikáció és a megfelelő működés biztosítása, kapcsolattartás.

 

 • Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása.

Jog vagy igényérvényesítés során, valamint jogi személyek kapcsolattartói adatainak kezelése során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

 

 • Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig kezeli, legfeljebb azonban szerződéses, illetve üzleti kapcsolat, vagy az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig (általános jogérvényesítési elévülési határidő). Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá.

 

 • A személyes adatok harmadik félnek továbbításra nem kerülnek, kivéve, ha az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés másként rendelkezik, vagy az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén.

 

 • Az Adatkezelő az érintett személyes adatait manuálisan (papír alapon) és elektronikusan kezeli.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. WEBOLDALON VÉGZETT ADATKEZELÉS

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az általa működtetett internetes site domain név alatt elérhető szolgáltatások összessége és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Ads programokat használja, melyek megfelelő kódjait a saját oldalába építette.

A hivatkozott programoka felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Ads programok használatát.

Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybevételéhez az Adatkezelő részére.

Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

Az érintettek a Google Analytics, Google Ads programok beállításai és használatára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatókat a Google weboldalán megtalálják.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics: Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele a weboldalának kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a 3 látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon.

A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Ads: Az Adatkezelő a Google Ads program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak.

Az Adatkezelő a Google Ads programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken.

Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookiekat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google ADs konverziókövetés: A Google ADs konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az ADs hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

A remarketing, konverziós és követő-kódokkal kapcsolatos tájékoztatás

Minden a főoldalba és minden aloldalba követő kódok vannak beültetve:

 • Google analytics kód
 • Google adwords remarketing kód
 • Google adwords konverzió követő kód

A weboldalra érkező látogatók IP-címét a Google rögzíti, és a látogatást követő 30 napban hirdetéseket kínál fel Google display hálózaton.

Az érintett a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett kódok az érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A kódok főszabály szerint 30 napig tárolódnak, az érintett ugyanakkor a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a kódokkal kapcsolatos tevékenységet.

Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a kódok használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal által kínált valamennyi szolgáltatást

 • Kezelt személyes adatok köre: IP cím, kattintások

 

 • A kezelt személyes adatok forrása az érintett.

 

 • Adatkezelés célja: az Adatkezelő weboldalának és szolgáltatásainak népszerűsítése, a látogatottságok mérése.

 

 • Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

 • Adatkezelés időtartama: 30 nap. Kivételt képez ez alól az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

 

 • A kezelt személyes adatokhoz a Google férhet hozzá

 

 • Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

 • Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az érintettel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján nem alkot profilt az érintettről.

 

 1. ADATBIZTONSÁG

Az érintett személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag feladatkörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak.

Az adatbiztonság érdekében az Adatkezelő felméri és nyilvántartja az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenységet.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása alapján az Adatkezelő kockázatelemzést végez annak felmérése érdekében, hogy az egyes adatkezelés milyen feltételek szerint valósul meg, illetve az adatkezelés során mely kockázati tényezők milyen mértékű sérelmet, milyen lehetséges adatvédelmi incidenst okozhatnak. A kockázatelemzést a ténylegesen megvalósuló adatkezelési tevékenység alapján kell elvégezni. A kockázatelemzés célja olyan biztonsági szabályok, valamint intézkedések meghatározása, amelyek az Adatkezelő tevékenység ellátásához igazodva hatékonyan biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ideértve többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Személyes adatokat ért sérülés vagy megsemmisülés esetén a rendelkezésre álló egyéb adatforrásokból meg kell kísérelni a lehetséges mértékig a károsodott adatok pótlását. A pótolt adatokon a pótlás tényét fel kell tüntetni.

Az Adatkezelő tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól.

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondosággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

 

 1. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Németh János Józsefné egyéni vállalkozó

Székhelye: 6640 Csongrád, Pázmány Péter utca 19.

Adószáma: 69239852-1-26

Nyilvántartási száma: 52898240

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátott tevékenység: Könyvelés

 

Adatfeldolgozó megnevezése: EUROMARKNET Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: EUROMARKNET Kft.

Székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.

Adószáma: 13 09 173446

Cégjegyzékszáma: 12961177-2-13

Képviseli: Petényi Márk László ügyvezető

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltató

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Fodor Imre egyéni vállalkozó

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Erdei tér 4.A.lph.1.em.4.

Adószáma: 66250711-1-23

Nyilvántartási száma: 33105080

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátott tevékenység: Weboldal szerkesztés

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Révész Gábor egyéni vállalkozó

Székhelye: 6640 Csongrád, Hock János utca 3.

Adószáma: 67254275-1-26

Nyilvántartási száma: 44531484

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátott tevékenység: Weboldal szerkesztés

© 2020 Menyasszony a létrán. Minden jog fenntartva. Terv www.euromarketing.hu